2013-06-14 18:21

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 14 czerwca 2013 r. informacji, że agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Service ("S&P") umieściła ocenę ratingową "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku na liście obserwacyjnej z możliwością jej obniżenia.

Powodem takiego działania jest, w opinii S&P, konieczność przeprowadzenia analizy wpływu zawarcia umów dotyczących nabycia akcji spółek z grupy Nordea (o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2013) na pozycję kapitałową Banku.  Zgodnie z informacją S&P jest mało prawdopodobne, aby ocena ratingowa "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku na skutek ww. działania została obniżona o więcej niż jeden stopień.

Potencjalne obniżenie oceny ratingowej, zgodnie z kryteriami S&P, może nastąpić w przypadku, gdy prognozowany skorygowany o ryzyko współczynnik kapitałowy Banku w perspektywie 12 - 24 miesięcy spadnie poniżej 10%.

Umieszczenie na liście obserwacyjnej oceny ratingowej potrwa do 3 miesięcy. O efekcie wyżej opisanej analizy Bank poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.