2015-06-18 12:46

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (“Bank”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2015 r. agencja ratingowa Standard and Poor's opublikowała notę prasową na stronie internetowej www.standardandpoors.com („Nota”), w której poinformowała o aktualizacji analizy i zmianie ocen ratingowych Banku.

Zgodnie z treścią Noty Standard and Poor’s obniżył długoterminowy rating kredytowy Banku oraz rating długu niezabezpieczonego z oceny „A-” do oceny „BBB+”. Jednocześnie agencja podtrzymała krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-2”. Perspektywa została określona jako „negatywna”.

Agencja utrzymała ocenę Banku określoną jako „SACP” (stand-alone credit profile) na poziomie „bbb”. Standard and Poor’s dostrzegł poprawiającą się jakość aktywów, spadek kosztów ryzyka, jak również silną pozycję płynnościową Banku. Agencja w Nocie ocenia poziom kapitału i zyskowności Banku jako adekwatny.

Agencja dokonała przeglądu czynnika wsparcia Banku ze strony Skarbu Państwa i uznała, iż Bank nie spełnia już definicji podmiotu zależnego od Skarbu Państwa („GRE”), w konsekwencji odejmując dwa tzw. notche od oceny wsparcia Banku. Standard and Poor’s wyraził jednocześnie opinię, że Bank może otrzymać wsparcie od Skarbu Państwa w związku z systemowo ważną rolą Banku dla polskiej gospodarki, dodając do oceny wsparcia jeden tzw. notch. Jednocześnie Standard and Poor’s podkreśla, iż Skarb Państwa pozostaje największym akcjonariuszem Banku, choć od 2013 r. obniżył swój udział w kapitale zakładowym Banku z 51,2 % do 31,4 %.

Negatywna perspektywa wynika z uwzględnienia przez Standard and Poor’s, przewidywanej przez agencję na początek 2016 r. implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co powoduje w opinii agencji możliwość obniżenia o jeden tzw. notch długoterminowego ratingu kredytowego na skutek wprowadzenia rozwiązań obciążających wierzycieli Banku w przypadku jego problemów finansowych, przy ograniczonej możliwości udzielenia wparcia Bankowi przez Skarb Państwa.