2013-06-19 17:30

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 r., za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, przekazał Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. („PAP”), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż  55.498.700 akcji spółki Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Nordea Bank Polska”), upoważniających do wykonywania 100 % głosów na walnym zgromadzeniu tego podmiotu („Wezwanie”).

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z umową dotyczącą nabycia przez Bank 99,21% akcji Nordea Bank Polska od Nordea Bank AB (publ), o zawarciu której to umowy Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Pełna treść Wezwania została opublikowana w serwisie PAP.