2008-09-26 16:58

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku opublikowaniem w dniu 26 września 2008 r. skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za I półrocze 2008r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym PKO BP S.A. za I półrocze 2008r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania