2016-07-15 16:31

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz w związku z otrzymaniem nowego oświadczenia, powołanego w dniu 14 lipca 2016 r. Wiceprezesa Zarządu Pan Jana Emeryka Rościszewskiego, Zarząd PKO Banku Polskiego („Bank”) przekazuje poniżej jego nową treść do wiadomości:

 

„Pan Jan Emeryk Rościszewski oświadczył, że:

1)     nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, z zastrzeżeniem punktu trzeciego,

2)     nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej,

3)     nie jest członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku; jest członkiem organów nadzorczych spółek kapitałowych konkurencyjnych wobec działalności Grupy Kapitałowej Banku, tj. Pocztylion-Arka PTE S.A. (najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 r. złoży rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej tej spółki) oraz BBI Development S.A. (złoży rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej tej spółki na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki),

4)     nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej,

5)     nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.”.