2016-08-05 18:52

Podstawa prawna:


Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR


 Treść raportu:


Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2016 r. powziął informację, iż Komisja Nadzoru Finansowego, w ramach postępowania prowadzonego w celu zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego Banku zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania  Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013. 

O zakończeniu postępowania identyfikującego Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym,  Bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej decyzji. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Bank nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych.