2013-06-20 17:02

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Jan Bossaka- członka Rady Nadzorczej.

Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA w dniu 20 czerwca 2013 r. -  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Elżbietę Mączyńską - Ziemacką .

Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA:

Elżbieta Mączyńska - Ziemacka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria).

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990 r.) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998 r.) na stanowisku kierownika Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008 r.) oraz kierownika studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”.

Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013 r.), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005 r.) także członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011 r.). W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

W latach 2005 – 2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990 – 1991 doradca i konsultant w Polsko – Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM.

Odbyła staże naukowo – badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno – gospodarczego.

Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie” wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal ofSustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.

Zarząd Banku informuje, że Pani Elżbieta Mączyńska - Ziemacka oświadczyła iż:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej,
  • nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.