2013-06-21 15:28

Podstawa prawna:

§ 103 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2013 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 5 sierpnia 2013 r.  (Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.)  zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2013 r.