2015-06-29 16:08

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Treść raportu:

 

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na 25 czerwca 2015 r. („ZWZ”), dysponowali 766.616.047głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 61,33%.

Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

1)    Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 392.406.277 głosów, tj. 51,19% głosów na ZWZ oraz 31,39% ogólnej liczby głosów;

2)    ING Otwarty Fundusz Emerytalny– 84.000.000 głosów tj. 10,96% głosów na ZWZ oraz 6,72% ogólnej liczby głosów;

3)    AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 80.200.000 głosów tj. 10,46% głosów na ZWZ oraz 6,42% ogólnej liczby głosów;

4)    Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 47.000.000 głosów tj. 6,13% głosów na ZWZ oraz 3,76% ogólnej liczby głosów.