2013-06-21 18:00

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) w dniu 21 czerwca 2013 r., po ostatnio opublikowanej przez PKO Bank Polski informacji (Raport bieżący nr 37/2013) o zawarciu umowy dotyczącej nabycia akcji spółek z grupy Nordea („Transakcja”), podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating depozytów banku na poziomie odpowiednio „A2” i „Prime-1” oraz ocenę siły finansowej banku na poziomie „C-”. Utrzymano negatywną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz oceny siły finansowej PKO Banku Polskiego.

 

„W opinii Moody’s jest mało prawdopodobne, aby Transakcja zmieniła całościowy profil kredytowy PKO Banku Polskiego oraz czynniki mające wpływ na obecne oceny ratingowe PKO Banku Polskiego, pomimo ujemnego wpływu kapitałowego Transakcji oraz możliwych wyzwań integracyjnych.” Moody’s przewiduje, że w konsekwencji przeprowadzenia Transakcji „początkowy wpływ na kapitał PKO Banku Polskiego będzie zmniejszony dzięki stabilnej dochodowości oraz wysokim zyskom skorygowanym o ryzyko, w świetle zamiarów PKO Banku Polskiego w zakresie obniżenia przewidywanego poziomu wypłacanej dywidendy po przeprowadzeniu Transakcji.”