2016-09-21 18:13

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w wyniku złożenia przez Bank tzw. wiążącej oferty nabycia akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od Raiffeisen Bank International AG („RBI”), PKO Bank Polski rozpoczął negocjacje z RBI dotyczące nabycia przez Bank (bezpośrednio lub pośrednio) 100% akcji w RLPL („Transakcja”) zawierając  w dniu 21 września 2016 r. z RBI porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji lub o zakończeniu negocjacji dotyczących Transakcji w inny sposób Bank poinformuje odrębnym raportem.

Jednocześnie PKO Bank Polski informuje, że zawarcie prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji oznaczałoby brak Spełnienia Warunków Dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w uchwale nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych („Uchwała o Podziale Zysku”), o której Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 i nr 37/2016).