2013-06-26 13:54

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Treść raportu:

Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku  zwołanym na 20 czerwca 2013 r. („ZWZ”), dysponowali 731.852.958 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 58,55%.

Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 392.406.277 głosów, tj. 53,62% głosów na ZWZ oraz 31,39% ogółu głosów;
  2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 80.000.000 głosów tj. 10,93% głosów na ZWZ oraz 6,40% ogółu głosów;
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK - 55.900.000 głosów tj. 7,64% głosów na ZWZ oraz 4,47% ogółu głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 37.000.000 głosów tj. 5,06% głosów na ZWZ oraz 2,96% ogółu głosów.