2014-06-06 11:09

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 402(1) §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 504 KSH

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) działając na podstawie art. 504 KSH w zw. z art. 402(1) § 1 KSH zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku z Nordea Bank Polska S.A. („Nordea”) („Połączenie”).

Plan połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Nordea na Bank (łączenie się przez przejęcie) z dnia 14 maja 2014 r. („Plan Połączenia”) został ogłoszony w dniu 20 maja 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014, poz. 6261 oraz od dnia 14 maja 2014 r. znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem:

http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-382014-podpisanie-planu-polaczenia-pko-banku-polskiego-sa-z-nordea-bank-polska-sa/

Na stronie internetowej Banku (pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/integracja-bankow-dokumenty/) akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 KSH, tj.:

  • Planem Połączenia;
  • sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i Nordea za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz
  • dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu Banku oraz ustaleniem wartości majątku Nordea.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 38/2014 z dnia 14 maja 2014 r., zważywszy, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Nordea, stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH oraz Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.