2016-10-05 17:56

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 5 października 2016 r. Pan Piotr Alicki złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Banku z końcem dnia 30 października 2016 r. Powodem rezygnacji Pana Piotra Alickiego jest powołanie na Prezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.