2016-10-10 18:15

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczącą zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego Banku zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym oraz o nałożeniu na Bank bufora w wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.