2014-06-26 20:54

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniezwołane na 26 czerwca 2014 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania