2015-09-03 17:15

Podstawa prawna:

 

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 3 września 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, dokonanych uchwałą nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.).

 

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany: 

1)     § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1.      Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Banku:

„1.      Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”

2)       § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymał brzmienie:

„9) świadczenie następujących usług płatniczych:

a)     przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

b)     wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym   jednorazowych poleceń zapłaty,

- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

c)     wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;

d)     wydawanie instrumentów płatniczych;

e)     umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;

f)       świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 Statutu Banku:

„9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”

3)       w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreślono wyraz „instrumentu”,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 12 Statutu Banku:

„12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”

4)       w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodano wyraz „zleconych,”,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 13 Statutu Banku:

„13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,”

5)       w § 4 ust. 2 skreślono pkt 5,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku:

„5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,”

6)       w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreślono lit. e,

dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e Statutu Banku:

„e)        dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku,”

7)       w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastąpiono przecinkiem oraz dodano pkt 14 – 15
w brzmieniu:

„14)     oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

 15)      opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.”,

8)       w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego  § 17 ust. 4 Statutu Banku:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

9)        § 17a ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1.     Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,

dotychczasowe brzmienie § 17a ust. 1 Statutu Banku:

„1.     Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.”

10)    § 21 otrzymał brzmienie:

§ 21

1.    Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: 

1)     Prezes Zarządu samodzielnie, 

2)   dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie
z prokurentem, 

3)   dwóch prokurentów działających łącznie,

4)   pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

            2.    W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie
z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,

 

dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Banku:

§ 21

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

1)       Prezes Zarządu samodzielnie,

2)           dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,

3)      pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”

11)    § 25 otrzymał brzmienie:

§ 25

1.     Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:

1)     należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane
w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,

2)   należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,

3)   należących do kompetencji Zarządu:

a)                   wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

b)                   niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia, 

c)          niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,

d)                   w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

2.     Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,

dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Banku:

§ 25

  1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

1)          uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,

2)          zarządzenia – Prezes Zarządu,

3)          decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

  1. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
  2. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

12)    § 26 ust. 6 otrzymał brzmienie: 

„6.      Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6 Statutu Banku:

„6.      Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

13)    § 26 ust. 7 otrzymał brzmienie:

„7.      Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7 Statutu Banku:

„7.      Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”