2015-09-23 14:43

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza ustaliła w dniu 23 września  2015 r. jednolity tekst Statutu Banku, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższej uchwały ZWZ oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostały zaprezentowane w raporcie nr 54/2015 z dnia 3 września 2015 r.

 

Pliki do pobrania