2015-09-23 14:52

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank")  informuje, że w dniu 23 września 2015 r. Pani Mirosława Boryczka zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 30 września 2015 r.