2013-09-06 15:13

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank informuje, iż w dniu 6 września 2013 r. otrzymał zgodę ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A i Nordea Finance Polska S.A. Uzyskanie zgody ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) stanowi spełnienie jednego z warunków zamknięcia transakcji (warunków zawieszających) określonych w  Umowie.