2013-09-17 14:08

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”, „Wzywający”) akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank informuje, iż do dnia 16 września 2013 roku nie spełniły się warunki prawne określone w pkt. 24 treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 19 czerwca 2013 roku („Wezwanie”), zawarte w Wezwaniu na podstawie  postanowień Umowy, tj. do wyżej wskazanego dnia nie została wydana i doręczona Bankowi (i) bezwarunkowa zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Bank kontrolnego pakietu akcji Nordea Bank Polska („Akcje”); (ii) decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska oraz nie upłynął ustawowy termin na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

W rezultacie, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie w Sprawie Wezwań”), Bank postanowił przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu do dnia 25 października 2013 roku włącznie. Zmianie ulegają następujące terminy określone w Wezwaniu:

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:


25 października 2013 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych na GPW:


30 października 2013 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Niezdematerializowanych:


30 października 2013 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW:


5 listopada 2013 roku

Bank oczekuje, że wskazane powyżej warunki prawne Wezwania ziszczą się do 16 dnia ostatniego miesiąca przedłużonego okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. dnia 16 października 2013 roku, który to termin może zostać przedłużony, aż do dnia 6 grudnia 2013 roku, o ile wskazane powyżej warunki prawne Wezwania nie zostaną spełnione w przewidywanym terminie.

Wzywający podtrzymuje zamiar nabycia wszystkich akcji Nordea Bank Polska po spełnieniu warunków określonych w treści Wezwania.