2014-09-01 07:33

Podstawa prawna:

Paragraf 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

W związku z opublikowaniem w dniu 1 września 2014 r. skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r. wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2014 r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

 

Pliki do pobrania