2012-09-03 16:47

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2012 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Standard and Poor’s („S&P”) w dniu 3 września 2012 r. nadała rating na poziomie A- dla transzy obligacji w wysokości 500.000.000 CHF wyemitowanych w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) („Program”) ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego.

Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu posiada rating A-.