2013-09-20 17:48

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 39/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services ("S&P" lub „Agencja”) podtrzymała ocenę ratingową "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku usuwając ją z  listy obserwacyjnej z możliwością jej obniżenia. Perspektywa dla tej oceny jest negatywna.

W konsekwencji analizy przeprowadzonej przez S&P, w opinii Agencji zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji spółek z Grupy Nordea (o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.) -  całkowicie finansowanego ze środków Banku – początkowo będzie wpływać na  osłabienie pozycji kapitałowej Banku lecz skutek ten zostanie częściowo zrównoważony wysokim potencjałem Banku do generowania dochodów.

Agencja informuje, że negatywna perspektywa odzwierciedla ryzyko 1 do 3, iż S&P obniży  długoterminowy rating kredytowy Banku w przypadku pogorszenia się w Polsce sytuacji gospodarczej oraz otoczenia działania Banku co mogłoby osłabić dochodowość i pozycję kapitałową Banku  w większym stopniu niż obecnie zakłada S&P.