2015-11-02 17:43

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 listopada 2015 r. powziął informację, pochodzącą z komunikatu Visa Inc., iż podmiot ten zawarł umowę nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w 3 kwartale 2016 roku obrachunkowego Visa Inc. i jest uzależnione od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych. Zgodnie z treścią umowy, wartość transakcji wynosi maksymalnie do 21,2 miliardów euro i składa się z następujących elementów: (i) ceny nabycia płatnej w momencie zamknięcia transakcji wynoszącej 16,5 miliarda euro oraz (ii) odroczonej płatności typu earn-out w wysokości maksymalnie do 4,7 miliarda euro, którą członkowie Visa Europe Ltd. mogą otrzymać po 4 rocznicy zamknięcia transakcji w zależności od osiągnięcia w perspektywie 16 kwartałów celów określonych w umowie. Cena nabycia płatna jest w (a) gotówce w wysokości 11,5 mld euro oraz (b) uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro. 

PKO Bank Polski będąc członkiem Visa Europe Ltd.  znajduje się w gronie beneficjentów transakcji proporcjonalnie do udziału Banku w skorygowanych przychodach Visa Europe Ltd. Z uwagi na ten udział, Bank spodziewa się istotnych wpływów z tytułu zamknięcia transakcji. Dokładne oszacowanie wpływu przedmiotowej transakcji na wyniki Banku będzie możliwe po otrzymaniu informacji nt. podziału kwoty transakcji pomiędzy członków Visa Europe Ltd.