2013-10-14 10:33

Podstawa prawna:

§ 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2013 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 13 listopada 2013 r.  (Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.) zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2013 r.