2014-09-26 13:32

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 września 2014 r., Komisja Nadzoru Finansowego wydała w trybie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska S.A. (jako spółki przejmowanej) na PKO Bank Polski (jako spółkę przejmującą).