2012-09-18 08:18

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service („Moody’s”) w dniu 17 września 2012 r. dokonała zmiany perspektywy dla ratingów Banku.

Agencja Moody's obniżyła ze „stabilnej” na „negatywną” perspektywę dla ratingu długoterminowych zobowiązań dłużnych oraz ratingu dla depozytów ”A2”.

Powodem zmiany perspektywy jest zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku oraz średniookresowe plany Skarbu Państwa dotyczące zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Banku.

Pozostałe oceny ratingowe nie uległy zmianie.