2015-11-24 11:44

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 listopada 2015 r. otrzymał od BFG informację, zgodnie z którą Bank zobowiązany będzie wnieść zgodnie z art. 26a ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Według szacunków BFG kwota wpłaty będzie wynosić ok. 37% funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonego na 2015 rok. W przypadku Banku szacuje się, iż będzie to kwota ok. 350 mln zł. Powyższa wpłata będzie miała wpływ na zysk netto Banku za IV kwartał 2015 r i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. O faktycznej wysokości kwoty obowiązkowej wpłaty oraz terminie jej wniesienia Bank zostanie powiadomiony przez BFG.

O rzeczywistej kwocie wpłaty oraz jej wpływie na zysk netto Banku za IV kwartał 2015 r., Bank poinformuje oddzielnym raportem.