2012-09-18 14:50

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.


Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 18 września 2012 r. podjął uchwałę o zgodzie na emisję przez PKO Finance AB („Emitent”) obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) emitowanych na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act),wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta Bankowi całości środków pozyskanych w wyniku emisji („Emisja USD”).

Poniżej Bank przekazuje podstawowe informacje o planowanej Emisji USD:

1)            wielkość emisji:                           do 1.000.000.000 USD (słownie: jeden miliard dolarów amerykańskich)

2)             charakter obligacji:                      obligacje typu „senior” (niepodporządkowane)

3)             forma obligacji:                          obligacje na okaziciela („Bearer Notes”)

4)            miejsce notowania obligacji:         Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu

5)            cel emisji:                                   wyłącznie w celu odpożyczenia przez Emitenta całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku w ramach umowy pożyczki typu senior

6)            jednostkowa wartość nominalna:  100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich)

7)             oprocentowanie:                         stałe, na które będzie składać się stawka bazowa MS powiększona o marżę ustaloną w procesie bookbuildingu

8)             termin płatności kuponu:              1 rok

9)             okres zapadalności obligacji:        10 lat

10)         wykup obligacji:                          po cenie równej wartości nominalnej

 

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że wyraził zgodę na zawarcie przez Bank, jako pożyczkobiorcę, z Emitentem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki typu senior, na mocy której Emitent odpożyczy na rzecz Banku środki pozyskane przez Emitenta z Emisji USD („Umowa Pożyczki USD”).

O podpisaniu i szczegółowych warunkach Umowy Pożyczki USD Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.