2014-10-02 16:00

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2014 r. przyjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd Banku postanowił, że w rekomendacji Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2014 rok dotyczącej podziału zysku netto osiągniętego przez Bank w 2014 r., zysk netto osiągnięty za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w wysokości 1 679 300 tysięcy złotych zostanie uwzględniony w sposób zakładający przeznaczenie z tego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 675 000 tysięcy zł. Kwota ta stanowi 40,2% zysku netto Banku osiągniętego w I półroczu 2014 roku.

Podjęcie powyższej uchwały miało na celu zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku 59,8% zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia i dywidendy.

Wyżej wskazane zaliczenie zysku pozwoli na zachowanie miar adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie i zapewni dalszy rozwój Banku.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, zaliczenie zysku roku bieżącego do funduszy własnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) oraz po zweryfikowaniu zysków przez niezależne osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych.

Bank uzyskał powyższą zgodę KNF i wskazuje, że zapewnienie bezpiecznego poziomu adekwatności kapitałowej dla rozwijającej się działalności wymaga akumulacji części zysku netto za 2014 rok. Zasadniczymi czynnikami mającymi wpływ na tę decyzję Banku było przeprowadzenie transakcji nabycia aktywów Grupy Nordea, zmieniające się otoczenie regulacyjne, jak również proces tworzenia banku hipotecznego (jako spółki zależnej od Banku). 

Wskazany powyżej poziom dywidendy z zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku jest wyłącznie deklaracją rekomendowania wypłaty z zysku za wskazany okres. Część zysku osiągniętego w 2014 roku, jaka w ocenie Zarządu powinna zostać przeznaczona na dywidendę, zostanie zarekomendowana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe Banku za 2014 rok przez Zarząd Banku we właściwym trybie, przed terminem zwołania tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ostateczną wysokość dywidendy ustali Walne Zgromadzenie.