2014-01-22 13:48

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 r.  agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała rating na poziomie A2 z perspektywą negatywną dla transzy obligacji w wysokości 500.000.000 EUR zapadających w styczniu 2019 r., wyemitowanych w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) („Program”) ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego.