2012-09-18 18:18

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2012 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 18 września 2012 r. wyraziła zgodę na zrealizowanie przez PKO Bank Polski przedterminowego wykupu (opcja call) wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł wyemitowanych przez PKO Bank Polski w dniu 30 października 2007 r.

 

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2012 z dnia 14 września 2012 r., PKO Bank Polski informuje, iż KNF w dniu 18 września 2012 r. wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych przeprowadzonej w dniu 14 września 2012 r. o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy Prawo bankowe.