2013-10-17 13:28

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”, „Wzywający”) akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank informuje, iż do dnia 16 października 2013 r. nie spełnił się warunek prawny określony w pkt. 24 (iii) treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 19 czerwca 2013 r. („Wezwanie”), zawarty w Wezwaniu na podstawie  postanowień Umowy, tj. do wyżej wskazanego dnia nie została wydana i doręczona Bankowi decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank pakietu akcji Nordea Bank Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska („Akcje”) oraz nie upłynął ustawowy termin na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

W związku z tym, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Bank postanowił przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu do dnia 25 listopada 2013 r. włącznie. Zmianie ulegają następujące terminy określone w Wezwaniu:

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:


25 listopada 2013 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych na GPW:


28 listopada 2013 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Niezdematerializowanych:


28 listopada 2013 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW:


3 grudnia 2013 r.

Bank oczekuje, że wskazany powyżej warunek prawny Wezwania ziści się do 16 dnia ostatniego miesiąca przedłużonego okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. dnia 16 listopada 2013 r., który to termin może zostać przedłużony, do dnia 6 grudnia 2013 r., o ile wskazany wyżej warunek prawny Wezwania nie zostanie spełniony w przewidywanym terminie.

Wzywający podtrzymuje zamiar nabycia wszystkich akcji Nordea Bank Polska po spełnieniu warunków określonych w treści Wezwania.