2014-10-03 11:59

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 października 2014 r., Komisja Nadzoru Finansowego wydała w trybie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego zezwolenie na zmiany statutu Banku dokonane w związku z połączeniem Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim. Zmiany statutu Banku, o których mowa powyżej, zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 r.