2015-11-26 16:05

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 70/2015, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) opublikował uchwałę nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, oraz powiadomił Bank o konieczności dokonania na rzecz BFG wpłaty 337 932 200,78 zł do dnia 30 listopada 2015 r. przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Bank informuje jednocześnie, że powyższa  wpłata pomniejszy  wynik finansowy netto czwartego kwartału 2015 r. o 273.725.082,63 zł.