2012-09-20 16:38

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia

Podstawa prawna:

 Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Standard and Poor’s przyznała w dniu 20 września 2012 r. rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) („Emisja USD”).  O Emisji USD Bank informował w raporcie nr 71/2012 z dnia 18 września 2012 r.

 

Emisja USD otrzymała rating „A-” (w skali ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D; z możliwością dodania znaku „+” lub „-” dla ocen od AA do CCC w celu wskazania relatywnej pozycji w ramach głównych kategorii ratingów).

 

Bank  posiada przyznany w dniu 8 maja 2012 r. przez agencję ratingową Standard and Poor’s: długoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie „A-2” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu.