2012-09-20 16:39

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 18 września 2012 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 20 września 2012 r. Bank, jako pożyczkobiorca, zawarł ze spółką zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji („Emitent”), jako pożyczkodawcą, umowę pożyczki typu senior w dolarach amerykańskich („Umowa Pożyczki USD” i odpowiednio „Pożyczka USD”), na mocy której Bank pożyczy od Emitenta środki pozyskane w drodze emisji obligacji przez Emitenta wyemitowanych na rynek amerykański na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act). Bank jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Emitent jest podmiotem powiązanym Banku w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

Przedmiotem Umowy Pożyczki USD jest udzielenie przez Emitenta Bankowi pożyczki w wysokości 1.000.000.000 USD,   tj.  3.209.200.000 PLN (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) przeznaczonej na ogólne cele finansowania Banku.

Oprocentowanie Pożyczki USD jest stałe i wynosi 4,630 % p.a. Odsetki są płacone w okresach półrocznych.

Umowa Pożyczki USD została zawarta na okres 10 lat.

Pożyczka USD nie jest zabezpieczona.

Umowa Pożyczki USD nie przewiduje kar umownych.

Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Emitentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień zawarcia Umowy Pożyczki USD włączając w to jej wartość) wynosi, w przeliczeniu na PLN, 5.139.375.000  zł (słownie: pięć miliardów sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).  

Zawarcie Umowy Pożyczki USD powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość Pożyczki USD spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Umowa Pożyczki USD jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Emitentem w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej zawarcie.