2014-10-26 13:15

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2014 r. opublikowane zostały przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”)  i Europejski Bank Centralny („EBC”) wyniki testów warunków skrajnych banków działających w Unii Europejskiej („UE”) oraz rezultaty przeglądu jakości aktywów („AQR”) dla banków działających w strefie euro.

Badanie miało na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych o odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA. Testy warunków skrajnych w UE były prowadzone na próbie 123 banków UE, obejmując co najmniej 50% każdego krajowego sektora bankowego i prowadzone były na najwyższym szczeblu konsolidacji.

W ramach przeprowadzenia ww. przeglądu Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) objęła między innymi Bank analogiczną analizą i ujawniła wyniki stress testów dla 15 banków z Polski, w tym Banku oraz wyniki przeglądu jakości aktywów przeprowadzonego zgodnie z metodyką EBC.

Badanie oparte zostało na Comprehensive Assessment Stress Test Manual (Instrukcji testu warunków skrajnych w ramach wszechstronnej oceny). Poszczególne etapy wszechstronnej oceny następowały po przeglądzie jakości aktywów i opierały się na jego wynikach.

Metodologia EBA została wykorzystana przez wszystkie właściwe organy nadzoru w państwach członkowskich. Dzięki temu rezultaty uzyskane w poszczególnych krajach pozwoliły na porównanie odporności sektorów bankowych na niekorzystne warunki rynkowe oraz oszacowanie potencjalnej skali niezbędnego dokapitalizowania banków, jaka mogłaby okazać się konieczna w przypadku ziszczenia założonych scenariuszy.

Badanie banków składało się z dwóch części:

  • Pierwsza część to przegląd jakości aktywów (AQR). Bank przechodził przez to badanie, jeśli współczynnik kapitału podstawowego Tier1  wynosił 8%.
  • Druga część to poddanie banków stress testowi, czyli badaniu, na ile fundusze własne banku zmieniłyby się w kolejnych 3 latach w wyniku realizacji scenariuszy (bazowego i szokowego) określonych w stress testach.

-         W scenariuszu bazowym bank powinien utrzymać co najmniej 8% współczynnik    kapitału podstawowego Tier1.

-         W scenariuszu szokowym bank powinien utrzymać co najmniej 5,5% współczynnik kapitału podstawowego Tier1.  Scenariusz szokowy zakładał:

  • pogłębienie kryzysu w strefie euro, wyrażającego się m.in. głębokim spadkiem PKB i wzrostem stopy bezrobocia, a także wolniejszym niż w scenariuszu bazowym tempem wychodzenia z kryzysu,
  • 25% osłabienie złotego,
  • wzrost rentowności instrumentów dłużnych oraz odpowiadający mu wzrost kosztów finansowania banków,
  • skokowy wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 80 p.b. w porównaniu do scenariusza bazowego, który jednak w ograniczony sposób mógł zostać przełożony na wzrost oprocentowania aktywów

 

W wyniku wyżej wymienionego badania dla Banku określono, iż współczynnik kapitału podstawowego Tier1 po uwzględnieniu wyników badania kształtowałby się następująco:

 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 po uwzględnieniu korekty AQR

- wynik badania: 13,26%

 

Współczynnik
kapitału podstawowego Tier1 po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza bazowego stress-testów

- wynik badania: 14,34%

- poziom wymagany w badaniu: 8,00%

- nadwyżka: +6,34 pp

 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza szokowego stress-testów

- wynik badania: 13,28%

- poziom wymagany w badaniu: 5,50%

- nadwyżka: +7,78 pp

 

Wyniki uzyskane przez Bank zarówno w AQR, jak i w testach warunków skrajnych potwierdziły silną pozycję kapitałową Banku. W każdym ze scenariuszy, nawet najbardziej skrajnym, rezultaty Banku znacząco przekraczają określone jako wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej. Dla scenariusza bazowego o ok. 80%, a dla scenariusza szokowego o ok. 140%. Pozytywne wyniki uzyskano pomimo konserwatywnych założeń do prognozy wyników finansowych narzuconych przez EBA. W opinii Banku, ze względu na strukturę bilansu, przyjęte przez EBA ograniczenia dotyczące wzrostu oprocentowania aktywów nie wystąpiłyby w rzeczywistości w przypadku realizacji zakładanych scenariuszy stresowych.

 

Zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz szokowy przyjęte w badaniu nie powinny być wykorzystywane jako prognoza sytuacji Banku, ani w żaden sposób porównywane do innych informacji publikowanych przez Bank, a wyniki wyżej wskazanych badań nie powinny być uznawane za czynniki mające bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Banku. Bank sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także publikuje szczegółowe ujawnienia zgodnie z wymaganiami nadzorczymi. W opinii Banku wyniki badań potwierdzają prowadzenie przez Bank prawidłowej polityki utrzymywania silnej pozycji kapitałowej, która stanowi podstawę stabilnego rozwoju działalności biznesowej.   

Szczegółowe wyniki ww. badań znajdują się na stronie internetowej KNF - www.knf.gov.pl.