2014-10-31 13:35

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 14 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”) („Połączenie”). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska jako spółki przejmowanej na Bank jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Jako że Bank był jedynym akcjonariuszem Nordea Bank Polska, Połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Poza działalnością ściśle bankową Bank prowadzi również działalność maklerską, a poprzez swoje spółki zależne świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych.

Przedmiot działalności Nordea Bank Polska, przejętej w wyniku Połączenia obejmował świadczenie usług bankowych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Na działalność kredytową i depozytową Nordea Bank Polska składał się szeroki zakres usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych, osób prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie Bank informuje, że Sąd Rejestrowy dokonał także rejestracji związanych z Połączeniem zmian statutu Banku („Statut”), przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 czerwca 2014 r. PKO Bank Polski przedstawia poniżej dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu:

I.            dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 13 Statutu:   

„organizowanie i obsługiwanie leasingu  finansowego,”;

 

dokonana zmiana § 4 ust. 2 pkt 13 Statutu:

„organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

 

II.            dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 15 Statutu:

 „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”;

 

dokonana zmiana § 4 ust. 2 pkt 15 Statutu:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

a)      przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b)      nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

c)      doradztwo inwestycyjne,”;

 

III.            dodanie nowych punktów 16) i 17), po punkcie 15) w § 4 ust. 2 Statutu Banku o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

Informację o jednolitym tekście Statutu, uwzględniającym m.in. zmiany Statutu związane z Połączeniem, PKO Bank Polski przedstawi zgodnie z obowiązującymi przepisami w odrębnym raporcie bieżącym, po przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.