2014-11-05 17:45

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.


Tekst jednolity Statutu Banku uwzględnia kolejne zmiany w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z dnia 25 czerwca 2010 r., wynikające z: uchwały nr 3/2011 NWZ Banku z dnia 14 kwietnia 2011 r., uchwały nr 26/2011 ZWZ Banku z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz uchwały nr 45/2014, nr 47/2014 i nr 48/2014 ZWZ Banku z dnia 26 czerwca 2014 r.

Szczegółowy wykaz zmian w stosunku do brzmienia nadanego Statutowi Banku uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r., wprowadzonych wyżej wskazanymi uchwałami Walnych Zgromadzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania