2014-11-06 07:25

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

W związku z opublikowaniem w dniu 6 listopada 2014 r. raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za trzeci kwartał 2014 r., w tym skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  PKO Banku Polskiego S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 r., PKO Bank Polski S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. raportu na język angielski.

 

 

Pliki do pobrania