2013-11-17 11:28

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy znaczącej z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. („Nordea Bank Polska”), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. („Umowa”), Bank informuje o niespełnieniu się, do dnia 16 listopada 2013 r., warunku zawartego w Umowie, powtórzonego w pkt 24 (iii) treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska („Akcje”) ogłoszonego przez Bank w dniu 19 czerwca 2013 r. („Wezwanie”). Do dnia 16 listopada 2013 r. nie została wydana i doręczona Bankowi decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska oraz nie upłynął ustawowy termin na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Umową, Bank postanowił o nieprzedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu po dniu 25 listopada 2013 r., oraz nie podjął decyzji o nabywaniu Akcji pomimo nieziszczenia się wskazanego wyżej warunku. W rezultacie, Wezwanie zakończy się w dniu 25 listopada 2013 r., a Akcje nie zostaną nabyte przez Bank w ramach Wezwania. Bank podtrzymuje zamiar zrealizowania transakcji nabycia akcji spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. na warunkach określonych w Umowie. Zgodnie z Umową, Bank zamierza ogłosić, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zakończenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. od dnia 25 listopada 2013 r., kolejne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji stanowiących 100% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska.