2013-01-31 12:25

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał zawiadomienie od Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) o zbyciu przez BGK znacznego pakietu akcji Banku, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanej przez BGK ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Bank zawiadomienia,w dniu 24 stycznia 2013 r. w drodze transakcji pakietowych zostało zbytych 128.102.731 akcji Banku posiadanych przez BGK. Przed rozliczeniem transakcji zbycia BGK posiadał łącznie 128.102.731 akcji Banku dających 128.102.731 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 10,25% kapitału zakładowego Banku i dawały prawo do 10,25% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji Banku w dniu 24 stycznia 2013 r., która została rozliczona w dniu 29 stycznia 2013 r. BGK nie posiada akcji Banku.