2012-10-30 13:32

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 54/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. oraz  nr 72/2012 z dnia 18 września 2012 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, iż w związku z uzyskaniem w dniu 18 września 2012 r. stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zrealizowanie przez PKO Bank Polski przedterminowego wykupu (opcja call) wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł wyemitowanych przez PKO Bank Polski w dniu 30 października 2007 r. („Emisja 2007”), w dniu 30 października 2012 r. PKO Bank Polski dokonał przedterminowego wykupu i umorzenia wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł, wyemitowanych przez PKO Bank Polski w ramach Emisji 2007.

 

Podstawę prawną nabycia obligacji podporządkowanych wyemitowanych w ramach Emisji 2007 stanowią warunki Emisji 2007. Przyczynę nabycia obligacji podporządkowanych stanowiła wola PKO Banku Polskiego skorzystania z prawa do dokonania przedterminowego wykupu (realizacja opcji call) wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach Emisji 2007 po upływie 5 lat od daty ich emisji.

Jednostkowa cena nabycia obligacji podporządkowanych wyniosła 100.000 PLN.