2013-12-03 18:30

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 79/2013 z dnia 17 listopada 2013 r. oraz nr 82/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2013 r., za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, przekazał Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. („PAP”), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż 55.498.700 akcji spółki Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Nordea Bank Polska”) uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu tego podmiotu („Wezwanie”).

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z umową dotyczącą nabycia przez Bank 99,21% akcji Nordea Bank Polska od Nordea Bank AB (publ) („Umowa Ramowa”), o zawarciu której Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Wezwanie to jest drugim wezwaniem ogłoszonym w celu realizacji postanowień Umowy Ramowej. Pierwsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A. zostało ogłoszone przez Bank w dniu 19 czerwca 2013 r., o czym informowano w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. („Pierwsze Wezwanie”). W związku z niespełnieniem się w zakładanym terminie warunków określonych w Pierwszym Wezwaniu, Bank nie nabył akcji Nordea Bank Polska w ramach Pierwszego Wezwania. W raportach bieżących nr 79/2013 z dnia 17 listopada 2013 r. oraz nr 82/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. Bank informował o zamiarze ogłoszenia kolejnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Nordea Bank Polska. Zamiar ten został zrealizowany w postaci ogłoszenia Wezwania, o którym mowa w niniejszym raporcie.