2013-12-16 12:53

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zmiana informacji poufnej

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 76/2013 z 7 listopada 2013 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 r. Bank powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja przekształcenia stanowi spełnienie kolejnego i ostatniego z warunków umożliwiających wykonanie umowy, o której mowa w raporcie nr 76/2013. O wykonaniu umowy i przeniesieniu udziałów eService sp. z o.o.  Bank poinformuje w odrębnym raporcie.