2013-12-31 13:08

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zmiana informacji poufnej

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 76/2013 z 7 listopada 2013 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r., po spełnieniu warunków, o których Bank informował w raportach bieżących nr 86/2013 oraz nr 88/2013, nastąpiło przeniesienie na rzecz EVO Payments International Acquisition, GmbH z siedzibą w Niemczech („Inwestor”) udziałów stanowiących 66% kapitału zakładowego w kapitale zakładowym Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (odpowiednio „Udziały” oraz „Spółka”), po otrzymaniu przez Bank ceny za Udziały.

Zgodnie z ustaleniami, przed przeniesieniem Udziałów podpisane zostały także następujące umowy, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.:

1) umowa wspólników regulująca zasady współpracy Banku, Inwestora oraz Spółki, w tym tryb podejmowania decyzji w związku z zaangażowaniem kapitałowym Inwestora i Banku w Spółce, oraz

2) umowa o strategicznej współpracy regulująca zasady współpracy biznesowej, w tym marketingowej, między Bankiem oraz Spółką.