2013-01-31 20:00

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa  o zbyciu przez Skarb Państwa („SP”)  znacznego pakietu akcji Banku, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanej przez SP ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Bank zawiadomienia,w dniu 24 stycznia 2013 r. w drodze transakcji pakietowych, dokonanych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  SP  sprzedał na rzecz inwestorów wyłonionych w drodze budowania przyspieszonej książki popytu  25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku posiadanych przez SP. Akcje te stanowiły 2% kapitału zakładowego Banku i dawały prawo do 2% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Ponadto SP poinformował o transakcji sprzedaży akcji Banku przez Bank Gospodarstwa Krajowego (podmiot zależny od SP), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Przed zbyciem SP posiadał bezpośrednio łącznie 417.406.277 akcji Banku, w tym:

(i)                 312.500.000 akcji imiennych (stanowiących 25% w kapitale zakładowym Banku  oraz uprawniających do wykonywania 312.500.000 głosów, co stanowiło   25% udziału  ogólnej liczbie głosów); oraz

(ii)               104.906.277 akcji na okaziciela (stanowiących 8,39% w kapitale  zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 104.906.277 głosów, co stanowiło 8,39% udziału w ogólnej liczbie głosów)

dających łącznie 417.406.277 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 33,39% w kapitale zakładowym Banku i dawały prawo do 33,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji Banku w dniu 24 stycznia 2013 r. SP posiada 392.406.277 akcji Banku, w tym:

(i)                 312.500.000 akcji imiennych (stanowiących 25% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 312.500.000 głosów, co stanowi 25% udziału w  ogólnej liczbie głosów); oraz

(ii)               79.906.277 akcji na okaziciela (stanowiących 6,39% w kapitale zakładowym Banku oraz uprawniających do wykonywania 79.906.277 głosów, co stanowi  6,39%  udziału w ogólnej liczbie głosów)

 

dających łącznie  392.406.277 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowią 31,39% w kapitale zakładowym Banku i dają prawo do 31,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Jednocześnie SP poinformował, iż przed wyżej opisanymi transakcjami łączna liczba akcji Banku posiadanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 545.509.008 akcji Banku, reprezentujących 545.509.008 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 43,64 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, jak również, że nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku.