2017-01-26 14:40

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Treść raportu:

 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.” lub „Bank”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. dokonała wyboru spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za lata 2017 - 2019.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie § 15 ust.1 pkt 4 Statutu Banku.

Umowa zostanie zawarta na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za lata 2017 - 2019.

 

Dotychczasowa współpraca KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Bankiem obejmuje badania i przeglądy sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za lata 2015-2016. Bank korzystał również w przeszłości z innych usług poświadczających oraz doradczych KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.